Obchodné podmienky

  1. 1. Všeobecné obchodné podmienky

  1.1 Predávajúcim je spoločnosť WOOD - B s.r.o., adresa: Považská 30, 940 67 Nové Zámky, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 37899/N, IČO: 47916206 , DIČ: 2024143902, tel. +421 35 6428 372, e-mail: woodb@woodb.sk (ďalej len predávajúci).

  1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba (ďalej len kupujúci), ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, alebo jeho zaobstarania.

  1.3 Používaním web - stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej už len VOP).

  1.4 Tieto VOP sú platné až do vydania nových VOP.

  1. 2. Tovar – vlastnosti, popis a cena tovaru

  2.1 Vlastnosti, popis a cena jednotlivých tovarov, ktoré predávajúci predáva, sú uvedené v internetovom obchode. Obrázky tovaru môžu byť iba ilustračné. 

  2.2 Cena tovaru nezahŕňa poštovné, balné a poistenie zásielky, ktoré hradí kupujúci, a ktorých výšku predávajúci oznámi kupujúcemu . S dodaním tovaru do iných krajín, ako je krajina sídla predávajúceho, môže byť spojená povinnosť zaplatiť clo alebo iné dane a poplatky; tieto poplatky hradí v celom rozsahu kupujúci.

  2.3 Kupujúci berie na vedomie, že niektoré druhy sortimentu predávajúci vyrobí na mieru zákazníka tým, že ich upraví alebo prispôsobí parametrom jeho objednávky, v dôsledku čoho môže byť obmedzená možnosť odstúpenia od zmluvy.

  1. 3. Ceny

  3.1 Predávajúci je platcom DPH. Kupujúci v každom nákupe hradí cenu s DPH.

  3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena za dopravu je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy, pokiaľ nie je uvedené osobitne.

  1. 4. Platby

  4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe faktúry alebo úhradou do pokladne. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci predfaktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

  1. a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
  2. b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
  3. c) platobným systémom GOPAY
  4. d) platbou pri doručení - dobierkou
  5. e) platbou do pokladne

  4.2 Platba je možná iba v EUR.

  4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

  4.4 Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú na stránke elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

  1. Objednávky tovaru - návrh kúpnej zmluvy, odstúpenie od kúpnej zmluvy

  5.1 Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku a návrh kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

  5.2 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (tj. Kúpna zmluva je uzavretá) doručením objednávky jej akceptáciou, (ďalej len "Potvrdenie a spracovanie objednávky"), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

  5.3 Ak má predávajúci pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môže kupujúceho kontaktovať za účelom jej overenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť neoverenú objednávku. Na takúto objednávku sa potom hľadí, ako na nepodanú.

  5.4 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

  5.5 Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho alebo dohodnutého prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke, vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru.

  5.6 V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na web stránke (woodb.sk), predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie a spracovanie objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

  5.7 Predávajúci upozorní kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Ak kupujúci nesúhlasí so zmenou ceny, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  5.8 Kupujúci môže zrušiť objednávku.  Spotrebiteľ - kupujúci je oprávnený podľa zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od zmluvy nie len v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ale aj pred prevzatím tovaru (teda po potvrdení objednávky kupujúcemu predávajúcim), teda pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

  5.9 Spotrebiteľ si objednáva tovar zapísaním množstva vybraného tovaru a potvrdením výberu. V ďalších krokoch uvedie formu úhrady a spôsob doručenia tovaru, identifikačné údaje. Po odoslaní objednávky dostane potvrdenie o spracovaní objednávky.

  Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje:

  - kontaktnú osobu kupujúceho s menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom

  - v prípade objednávky právnickou osobou je potrebné uviesť IČO, DIČ, ak je kupujúci platcom DPH tak IČ DPH

  - spôsob dodania a adresu doručenia

  - spôsob platby

  5.10 Odoslanie objednávky je podmienené registráciou kupujúceho v databáze predávajúceho a potvrdenie súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

  5.11 V prípade doručenia objednávky, ktorá nevykazuje chybné, alebo sporné údaje, je tovar expedovaný spotrebiteľovi zvyčajne do 2 pracovných dní, pokiaľ je tovar na sklade, najneskôr však do 30 dní, ak nebolo dohodnuté inak. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť spotrebiteľovi na jeho požiadanie informáciu o dostupnosti tovaru. V prípade, že predpokladaná doba doručenia presiahne 30 pracovných dní od doručenia objednávky, má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak už bola predávajúcim prijatá platba, alebo záloha na tovar či dopravu, potom predávajúci vráti spotrebiteľovi peniaze na jeho účet bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14-tich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

  5.12 Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od spotrebiteľa v špecifických prípadoch úhradu zálohy z ceny objednaného tovaru.

  5.13 V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (náklady za uskladnenie u predávajúceho tento môže účtovať až dvojnásobok sumy daného produktu v EUR), aj ďalších nákladov, ktoré predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  5.14 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

  5.15 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach a ďalej v prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo ak nemá kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky.

  5.16 V prípade, že predávajúci odstúpi od zmluvy, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti okamžite informovať. V prípade, že kupujúci už úplne alebo čiastočne uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet oznámený na tento účel kupujúcim.

  1. 6. Reklamácie a záruky

  6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

  6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka), ak vznikli užívaním tovaru v súlade s návodom. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je dohodnuté inak. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

  6.3 Reklamáciu môže kupujúci uplatniť u predávajúceho poštou na adrese sídla predávajúceho alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v článku 1. bod 1.1 týchto obchodných podmienok. Pri uplatnení reklamácie kupujúci:

  - uvedie svoje meno, priezvisko a adresu, prípadne aj kontaktný e-mail,

  - uvedie opis vady výrobku,

  - uvedie, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť,

  - predloží fotokópiu (v prípade uplatnenia reklamácie poštou) alebo scan (v prípade uplatnenia reklamácie e-mailom) dokladu o kúpe (napr. faktúra a potvrdenie o zaplatení); v prípade pochybností môže kupujúci požadovať predloženie originálu dokladu o kúpe na nahliadnutie,

  - a zároveň doručí kupujúcemu reklamovaný tovar.

  6.4 Reklamácia sa považuje za uplatnenú až dňom, kedy budú predávajúcemu oznámené všetky informácie a doručené požadované podklady a reklamovaný tovar podľa bodu 6.4 tohto článku.

  1. 7. Záverečné ustanovenia

  7.1 Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

  7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

   Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.6. 2022.